Os principais datos globais que presenta o sector pesquerio agrupado nas 6 confrarías da Federación Provincial de Confrarías de Lugo son:
 
 


Nº BUQUES PESQUEIROS 169
TRB EMBARCACIONS 14.816
GT EMBARCACIONS 25.542
POTENCIA CV: 52.435
POTENCIA KW: 38.561
DESCARGAS ANUAIS (2016) 40.093.702 Kg
VENDAS ANUAIS (2016) 130.298.593 €
Nº AFILIADOS AS CONFRARÍAS 727

 

Facendo un desglose mais pormenorizado destos datos:
 
 
-Nº BARCOS e REXISTRO BUQUES PESQUEIROS:

O número de buques e as características da flota pesqueira de Lugo podemos analizalas no cadro ”rexistro de buques pesqueros” que publica o portal pescadegalicia.com e que nos da os seguintes datos por tipos de flotas e confrarías:

Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia – Datos a 16/01/2017 – Provincia de Lugo
DESCRIPCIÓN    Nº BARCOS        BURELA       CELEIRO           FOZ          RIBADEO      S. CIBRAO      O VICEDO  
 PESQUERIA  INTERNACIONAL  (Gran  Altura)   ARRASTRE   CONGELADORES  
  PALANGRE SUPERFICIE 11 5 5 1
 PESQUERIA COMUNITARIA   (Altura)   PALANGRE    FONDO   NEAFC   PALANGRE    FONDO 32 13 19
  NEAFC 4 3 1
  ARRASTRE   NEAFC  ARRASTRE  4 2 2
 CALADERO NACIONAL  (Cant/Noroeste)   ARRASTRE 14 9 5
  ARTES MENORES 72 26 20 4 4 11 7
  CERCO 9 2 3 3 1
  PALANGRE   FONDO 5 1 3 1
  PALANGRE SUPERFICIE 16 14 2
  ENMALLE   VOLANTAS 2 1 1
Totales   169 76 61 7 4 13 8
BUQUES AUXILIARES PERCEBE   9

 

-ACTIVIDADE ECONÓMICA: DESCARGAS (kgs) e VENDAS (€):

En canto ó movemento económico xenerado pola actividade extrativa nos nosos portos, tanto en nº kgs descargados como na facturación xenerada, os datos son os seguintes:

  Lonxa        DATOS ANUAIS 2014           DATOS ANUAIS 2015             DATOS ANUAIS 2016       
a Quilos Importe € a Quilos Importe € a Quilos Importe €
Burela a 25.228.063 66.724.038 a 24.790.623 74.590.540 a 23.519.008 76.696.414
Celeiro a 17.626.951 46.065.233 a 15.940.190 52.337.002 a  16.544.307 53.440.553
Ribadeo a      13.985     137.498 a       12.450     131.853 a         13.376       126.432
O Vicedo a        11.581       19.848 a        6.091       21.788 a         17.010        35.192
Total 42.880.581 112.946.619  40.749.356 127.081.184 40.093.702 130.298.593

 
 
-AFILIADOS AS CONFRARÍAS DE PESCADORES:

En canto os afiliados cos que contan as confrarías de pescadores de Lugo, os datos actualizados son os seguintes:
 
COFRADÍA TOTAL Colectivo Colectivo
Nº Afiliados Empresarial Traballadores
BURELA 349 62 287
CELEIRO 232 52 180
FOZ 45 7 38
RIBADEO 45 6 39
SAN CIBRAO 38 13 25
VICEDO 29 8 21
Total LUGO 738 148 590

 

Pra coñecer mellor como se reparten estos afiliados por actividade, por tipos de pesca ou incluso como é a estrutura do entramado empresarial, desglosamos os seguintes datos:

    -COLECTIVO EMPRESARIAL AFILIADO AS CONFRARÍAS:

    Os 148 afiliados do sector empresarial clasificados por tipos de empresa:
        -63 persoas jurídicas (SL), un 42,86% del total.
        -56 persoas físicas, que representan un 38,10%.
        -28 outros (CB), un 19,05% del total.
 
 
    Por tipos de pesca:
        -57 son de artes menores (38,51%).
        -51 son de altura e grande altura (34,46%).
        -15 son de recursos específicos (10,14%).
        -12 son de arrastre de litoral (8,11%).
        -9 son de cerco (6,08%)
        -e os 4 restantes son palangreros e volantiros.

 
 
    -TRABALLADORES AFILIADOS AS CONFRARÍAS:

    En canto a distribución dos 590 traballadores afiliados as confrarías por tipos de pesca:
 
        -536 son tripulantes de pesqueiros de todo tipo (el 90,85%).
        -30 mariscadores a pé (5,08%) e 24 de recursos específicos (el 4,07%)
 

 FEDERACIÓN Recursos Tripulantes Marisqueo TOTAL % Total
Específicos a Pé
 BURELA 287 287 48,64%
 CELEIRO 166 14 180 30,51%
 FOZ 38 38 6,44%
 RIBADEO 16 23 39 6,61%
 SAN CIBRAO 8 13 4 25 4,24%
 VICEDO 9 12 21 3,56%
 TOTAL 24 536 30 590 100%
 % Total 4,07% 90,85% 5,08% 100%


Tendo en conta a importancia que ten a pesca respecto al marisqueo, na división por xénero so hay 32 mulleres que representan o 5,42%, sendo os restantes 558 hombres (94,58% do total)