Os principais datos globais que presenta o sector pesquerio agrupado nas 6 confrarías da Federación Provincial de Confrarías de Lugo son:
 
 

Nº BUQUES PESQUEIROS 176
TRB EMBARCACIONS 14.124
GT EMBARCACIONS 24.349
POTENCIA CV: 51.026
POTENCIA KW: 37.524
DESCARGAS ANUAIS (2018) 31.056.547Kg
VENDAS ANUAIS (2018) 101.382.835€
Nº AFILIADOS AS CONFRARÍAS 727

 

Facendo un desglose mais pormenorizado destos datos:

-Nº BARCOS e REXISTRO BUQUES PESQUEIROS:
 
O número de buques e as características da flota pesqueira de Lugo podemos analizalas no cadro ”rexistro de buques pesqueros” que publica o portal pescadegalicia.com e que nos da os seguintes datos por tipos de flotas e confrarías:

Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia – Datos a 15/11/2018 – Provincia de Lugo
DESCRIPCIÓN    Nº BARCOS        BURELA       CELEIRO           FOZ          RIBADEO      S. CIBRAO      O VICEDO  
 PESQUERIA  INTERNACIONAL  (Gran  Altura)   ARRASTRE   CONGELADORES
  PALANGRE SUPERFICIE 10 5 4 1
 PESQUERIA COMUNITARIA   (Altura)   PALANGRE    FONDO   NEAFC   PALANGRE    FONDO 33 14 19
  NEAFC 7 5 2
  ARRASTRE   NEAFC  ARRASTRE 3 2 1
 CALADERO NACIONAL  (Cant/Noroeste)   ARRASTRE 14 9 5
  ARTES MENORES 71 27 20 3 4 10 7
  CERCO 9 2 3 3 1
  PALANGRE   FONDO 3 2 1
  PALANGRE SUPERFICIE 14 13 1
  ENMALLE   VOLANTAS 2 1 1
Totales 176 78 58 6 4 12 8
BUQUES AUXILIARES PERCEBE 11

 

-ACTIVIDADE ECONÓMICA: DESCARGAS (kgs) e VENDAS (€):En canto ó movemento económico xenerado pola actividade extrativa nos nosos portos, tanto en nº kgs descargados como na facturación xenerada, os datos son os seguintes:

  Lonxa        DATOS ANUAIS 2016           DATOS ANUAIS 2017           DATOS ANUAIS 2018     
a Quilos Importe € a Quilos Importe € a Quilos Importe €
Burela a 23.519.008 76.696.414 a 22.577.998 78.119.517 a 18.206.596 58.613.537
Celeiro a 16.544.307 53.440.553 a 16.775.713 55.997.164 a 12.815.002 42.626.709
Ribadeo a      13.376     126.432 a       27.810     229.492 a         12.102       116.715
O Vicedo a        17.01       35.192 a        12.711       20.198 a         22.846        25.872
Total 40.093.702 130.298.593  39.394.337 134.363.195 31.056.547 101.382.835
-AFILIADOS AS CONFRARÍAS DE PESCADORES:

En canto os afiliados cos que contan as confrarías de pescadores de Lugo, os datos actualizados son os seguintes:
COFRADÍA TOTAL Colectivo Colectivo
Nº Afiliados Empresarial Traballadores
BURELA 349 62 287
CELEIRO 232 52 180
FOZ 45 7 38
RIBADEO 45 6 39
SAN CIBRAO 38 13 25
VICEDO 29 8 21
Total LUGO 738 148 590

 

Pra coñecer mellor como se reparten estos afiliados por actividade, por tipos de pesca ou incluso como é a estrutura do entramado empresarial, desglosamos os seguintes datos:
    -COLECTIVO EMPRESARIAL AFILIADO AS CONFRARÍAS:    Os 148 afiliados do sector empresarial clasificados por tipos de empresa:
-63 persoas jurídicas (SL), un 42,86% del total.
-56 persoas físicas, que representan un 38,10%.
-28 outros (CB), un 19,05% del total.

Por tipos de pesca:
-57 son de artes menores (38,51%).
-51 son de altura e grande altura (34,46%).
-15 son de recursos específicos (10,14%).
-12 son de arrastre de litoral (8,11%).
-9 son de cerco (6,08%)
-e os 4 restantes son palangreros e volantiros.

    -TRABALLADORES AFILIADOS AS CONFRARÍAS:

En canto a distribución dos 590 traballadores afiliados as confrarías por tipos de pesca:

-536 son tripulantes de pesqueiros de todo tipo (el 90,85%).
-30 mariscadores a pé (5,08%) e 24 de recursos específicos (el 4,07%)

 FEDERACIÓN Recursos Tripulantes Marisqueo TOTAL % Total
Específicos a Pé
 BURELA 287 287 48,64%
 CELEIRO 166 14 180 30,51%
 FOZ 38 38 6,44%
 RIBADEO 16 23 39 6,61%
 SAN CIBRAO 8 13 4 25 4,24%
 VICEDO 9 12 21 3,56%
 TOTAL 24 536 30 590 100%
 % Total 4,07% 90,85% 5,08% 100%

 

 


Tendo en conta a importancia que ten a pesca respecto al marisqueo, na división por xénero so hay 32 mulleres que representan o 5,42%, sendo os restantes 558 hombres (94,58% do total)