Confraría de Pescadores de Foz (1929).

Nº AFILIADOS: 45
Nº BARCOS: 7
AGRUPACIONS: Mariscadoras de Barreiros

CONTACTO
Pórto Pesqueiro. FOZ
TEL. 982 140 018
FAX. 982 140 012
foz@cofradiafoz.org
www.cofradiafoz.org

 
 
 
 
FESTAS: Patronais en honor a Virxe do Carmen (16 de Xullo), con procesión sobre alfombras de flores e ofrenda floral no peirao.

GASTRONOMIA: En colaboración ca asociación de comerciantes de Foz, a Confraría organiza diferentes festas gastronómicas, como as do Berberecho (Xuño), Polbo (Agosto) ou Nécora (Setembro).

MAR DE FOZ: A vila de Foz sempre tivo gran tradición mariñeira, ligada o traballo dos astilleros, carpinteiros de ribeira, as fábricas de conserva e de salazón.

ARTES DE PESCA: A flota local dedicase maioritariamente o cerco, artes menores e marisqueo.

ESPECIES: Sardina, Chicharro, Cabala…