Para coñecer cal é a importancia relativa do sector pesqueiro de Lugo dentro de Galicia respecto das outras provincias, é necesario comparar os principais parámetros entre as zonas:

 
 
 

-Nº BARCOS e REXISTRO BUQUES LUGO/GALICIA:

O número de buques e as características da flota pesqueira de Lugo podemos analizala no cadro ”rexistro de buques pesqueiros” que publica o portal pescadegalicia.com e que nos da os seguintes datos:

Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia – Datos a 16/01/2017 – Provincia de Lugo
DESCRIPCIÓN Nº BARCOS TRB     GT     POTENCIA CV POTENCIA KW
 PESQUERIA INTERNACIONAL  (Gran  Altura)
  PALANGRE SUPERFICIE 11     3.358,01         5.772,92     10.35,00 7.673,90
 PESQUERIA COMUNITARIA  (Altura)   PALANGRE   FONDO   NEAFC PALANGRE   FONDO 32 5.178,63 9.121,62 17.708,20 13.022,61
  NEAFC 4 315,13 623,44 1.263,00 928,81
  ARRASTRE   NEAFC ARRASTRE 4 742,09 1.236,00 2.340,00 1.720,84
 CALADERO NACIONAL  (Cant/Noroeste)   ARRASTRE 14 2.098,81 3.622,46 6.791,90 4.994,76
  ARTES MENORES 72 447,01 458,42 3.710,51 2.728,71
  CERCO 9 395,42 466,97 2.265,99 1.666,41
  PALANGRE   FONDO 5 114,25 197,78 685,28 503,95
  PALANGRE SUPERFICIE 16 2.068,25 3.825,17 6.538,00 4.808,05
  ENMALLE   VOLANTAS 2 98,73 200,83 698,00 513,31
Totais   169 14.816 25.542 52.435 38.561
BUQUES AUXILIARES   9
Si facemos unha comparativa dos datos totais de Lugo co resto de Galicia, entendemos as principais diferencias estruturais da nosa flota:

Galicia Lugo %
Nº barcos de pesca: 4.430 169 3,81%
Auxiliares acuic/percebe: 1.275 9 0,71%
Toneladas Rexistro Bruto: 91.627 14.816 16,17%
GT embarcacións: 143.550 25.542 17,79%
Potencia CV: 371.749 52.435 14,11%
Potencia KW: 273.384 38.561 14,11%

A principal conclusión é que a flota de Lugo ten un tamaño e capacidade media moito máis elevado que o resto, xa que con só o 3,81% do nº de unidades, ten unha capacidade do 17,79% das GTs e un 14,11% da potencia. Por outro lado, en canto ó nº de embarcacións auxiliares (4ª lista) as 9 unidades de Lugo representan menos do 0,71% do total, o que ten que ver coa escasa importancia que ten o marisqueo na nosa provincia
 
 
 
-ACTIVIDADE ECONÓMICA LUGO/GALICIA: DESCARGAS (kgs) e VENTAS (€):

Facendo unha comparativa dos datos económicos que representan as descargas de peixe fresco, podemos contemplar como Lugo, que conta co 3,81% do nº de unidades, co 16,17% das TRB da flota, xera máis do 21% dos quilos descargados e máis dun 26% do seu valor de facturación:

 
DATOS ANUAIS (2014) DATOS ANUAIS (2015) DATOS ANUAIS (2016)
  Provincia Quilos    % Importe €    % Quilos    % Importe €    % Quilos    % Importe €    %
  LUGO 42.880.570 22,91% 112.946.882 26,12% 40.753.018 22,58% 127.086.864 27,75% 40.093.702 21,27% 130.298.593 26,53%
  A CORUÑA 100.387.075 53,63% 167.670.259 38,78% 95.978.643 53,19% 173.281.765 37,84% 97.752.713 51,85% 178.794.899 36,40%
  PONTEVEDRA 43.910.161 23,46% 151.723.989 35,09% 43.727.498 24,23% 157.576.770 34,41% 50.677.048 26,88% 182.110.332 37,07%
TOTAL   187.177.807      100%     432.341.131      100%     180.459.160      100%     457.945.400      100%     188.523.465      100%     491.203.825      100%  

-FLOTA PESQUEIRA NO CANTÁBRICO-NOROESTE POR CCAA:


O número e distribución da flota pesqueira operativa en todo o cantábrico noroeste (CNW) por Comunidades Autónomas é a seguinte:

Censo por modalidade Comunidade Autónoma     TOTAL    
    Galicia       Asturias     Cantabria   Pais Vasco 
  ARRASTRE DE FONDO EN CANTABRICO NW 67 4 2 4 77
  CERCO EN CANTABRICO NW 149 10 42 62 263
  ARTES MENORES EN CANTABRICO NW 3.925 202 63 77 4.267
  solo ARTES MENORES (sen marisqueo a flote y RREE)     3.620 202 63 77 3.962
  PALANGRE DE FONDO EN CANTABRICO NW 26 24 5 11 66
  PALANGRE DE SUPERFICIE CALADERO NACIONAL(*) 52 1 53
  RASCO EN CANTABRICO NW 4 4 10 6 24
  VOLANTA EN CANTABRICO NW 28 9 7 1 45
  TOTAL 4.251 253 129 162 4.795
  TOTAL sen marisqueo a flote y RREE 3.946 253 129 162 4.490


-AFILIADOS REM (REXIME ESPECIAL DO MAR) POR PROVINCIAS NO CNW E EN GALICIA:


O número de afiliados ó Réxime Especial do Mar (REM) por provincias do cantábrico noroeste (CNW) danos o dato da importancia social que ten o sector pesqueiro:
 

 

  Por Dirección Provincial ISM
  Dirección Provincial Empresas REM Desglose Grupo 3 Empresas REM Total % Total
Grupo Primero Grupo Segundo Grupo Tercero cta ajena cta propia
  GUIPUZKOA 399 653 89 12 77 1.141 4,05%
  BIZKAIA 2.264 383 109 24 85 2.756 9,79%
  CANTABRIA 496 736 276 69 207 1.508 5,36%
  ASTURIAS 503 598 563 204 359 1.664 5,91%
  LUGO 519 819 208 62 146 1.546 5,49%
  A CORUÑA 1.536 1.916 5.597 1074 4.522 9.049 42,94%
  PONTEVEDRA 4.213 1.103 5.163 932 4.232 10.479 49,72%
  TOTAL POR GRUPOS 9.930 6.208 12.005 2.377 9.628 28.143 100%